Hồng Trà Nguyên Lá – Trà Pha Chế – Trà Bảo Lộc

250.000/kg